ytmnchandler's favorites:

site average score creator added on
?V for YTMND (3.64) SmittyJoe 2006-07-17
Haha very nice ;D
ytmnchandler 2006-07-17
?Bob Loblaw Law Blog (4.23) ytmnchandler 2007-07-08
tehee
ytmnchandler 2007-07-08