JohnnyHazardous' votes:

JohnnyHazardous has made 1 total votes, with an average rating of 5.
vote spread graph
site vote average
?Kool Kidz Klub (5.00) (2.83)